Impressum

Legislatíva - Pullmannov mlyn, o.z.
Právne informácie

Pullmannov mlyn, občianske združenie
Úzka 2727/31
SK – 90042 Dunajská Lužná
Slovakia

E-mail: info@pullmannov-mlyn.sk
Internet: www.pullmannov-mlyn.sk

Pullmannov mlyn, občianske združenie bolo zapísané do registra mimovládnych a neziskových organizácii IVeS MV SR pod registračným číslom VVS/1-900/90-65333

Zastúpené: predseda OZ Michal Bittner

IČO: 55100589
IBAN: SK35 1100 0000 0029 4014 1945

Autorské práva

© 2022 – 2023 Pullmannov mlyn, občianske združenie

Všetky práva vyhradené. Všetok obsah na stránkach Pullmannov mlyn, občianske združenie ( ďalej iba Pullmannov mlyn, o.z. ), vrátane obrázkov a rozloženia, je chránený autorskými právami. Kopírovanie informácií, údajov, obrázkov atď. a najmä komerčné použitie textov, častí textu alebo obrázkov nie je možné bez predchádzajúceho písomného súhlasu Pullmannov mlyn, o.z.. Obsah stránok Pullmannov mlyn, o.z. vrátane orámovania, priamych odkazov a pod. sa nesmie meniť ani rozširovať.

Zrieknutie sa zodpovednosti a záruka

Pullmannov mlyn, o.z. podrobne kontroluje informácie zverejňované na internete a neustále ich aktualizuje. Napriek tomu nie je možné zaručiť úplnú bezchybnosť celého obsahu. Z tohto dôvodu Pullmannov mlyn, o.z. nepreberá žiadnu zodpovednosť a nedáva žiadne záruky na úplnosť, presnosť a aktuálnosť zverejnených údajov a informácií. Pullmannov mlyn, o.z. nepreberá žiadnu zodpovednosť a nedáva žiadne záruky na vyhlásenia o budúcom vývoji, pretože sú založené na presvedčení a odhadoch členov výkonnej rady a ako také v sebe nesú riziká a pochybnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti a záruk sa vzťahuje aj na všetky webové odkazy, ktoré sa priamo alebo nepriamo nachádzajú na stránkach Pullmannov mlyn, o.z.. Pullmannov mlyn, o.z. nezodpovedá za obsah týchto webových stránok.

Pullmannov mlyn, o.z. si vyhradzuje právo zmeniť a doplniť zverejnené informácie bez predchádzajúceho oznámenia.