Vznik občianskeho združenia Pullmannov mlyn

Dňa 21.12.2022 bolo založené občianske združenie Pullmannov mlyn.

Cieľom združenie je vytvorenie predpokladov pre rekonštrukciu a obnovu Pullmannovho vodného mlyna, nachádzajúceho sa v Nitre – Dolných Krškanoch, ktorý je významnou technickou stavbou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu.
Činnosť združenia je zameraná na zabezpečenie obnovy, rekonštrukcie a revitalizácie areálu vodného mlyna, prostredníctvom ktorej bude zároveň podporený lokálny turizmus a zvýšené spoločenské povedomie o tomto pokrokovom technickom diele a vývoji mlynárskeho remesla a techniky na území juhozápadného Slovenska.