Pullmannov mlyn - Národná kultúrna pamiatka
Historický význam

Mlyn vodný s areálom v miestnej časti Dolné Krškany mesta Nitra

Autor: Mgr. Naďa Kirinovičová, OŠIS – PÚSR, na základe podkladu KPÚ Nitra
 
Národná kultúrna pamiatka
Tzv. Pullmannovský vodný mlyn v Nitre-Dolných Krškanoch spolu s nadväzujúcim vodným náhonom, ktorý predstavuje na svoju dobu pokrokové technické dielo, tvorí významnú ukážku vývoja mlynárskeho remesla a techniky na území juhozápadného Slovenska.

Daný súbor dokumentuje postupný vývoj podoby dodnes intaktne dochovaného mlynského objektu, postaveného pravdepodobne v 1. polovici 19. storočia, ktorý bol prestavaný okolo roku 1895. Stavebným úpravám sa nevyhol ani v rokoch 1935 a 1936 v súvislosti s inštaláciou dodnes ucelene zachovaného technologického mlecieho zariadenia dodaného známou firmou Josefa Prokopa synové z Pardubíc. Modernizácia a prestavba mlyna podľa projektov nitrianskeho staviteľa Eduarda Dombaya z roku 1935 nesúvisela len s požiarom mlyna, ale aj s masívnymi regulačnými úpravami rieky Nitry – jej regulácia znamenala aj úpravu dolného toku Starej Nitry, čo viedlo v konečnom dôsledku k vytvoreniu dodnes unikátne dochovaného vodného náhonu s nadväzujúcou sústavou trojice pôvodných stavidiel, sypaných ochranných hrádzí a vzrastlých lipových alejí.

Mlyn vodný so zachovaným technologickým zariadením, vodným náhonom so stavidlami a krajinu dotvárajúcou alejou bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku v júli 2019 a zapísaný do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu pod číslom 12186/1-4.

Národná kultúrna pamiatka
Výškovo dominantný štvorpodlažný mlynský objekt s technologickým zariadením a s hmotou strojovne, v ktorej sa nachádza Francisova turbína, dochovaný v ucelenom výraze priemyselnej architektúry záveru 19. storočia, sa tak stal integrálnou súčasťou na svoju dobu mimoriadne pokrokového, urbanisticky, architektonicky, technicky a krajinársky hodnotného súboru objektov – areálu vodného diela.

Stav zachovania tohto súboru ho dovoľuje zaradiť medzi najhodnotnejšie mlynské areály v rámci územia juhozápadného. Areál vodného mlyna svojim situovaním, architektonickým, konštrukčným, urbanistickým i krajinným riešením, zachovaným technologickým vybavením a dochovanými prvkami svojho okolia ako súčasť dochovaného vodohospodárskeho diela v zásade vybudovaného v 30. rokoch 20. storočia, je významným a kvalitatívne hodnotným dokladom architektonického, umelecko-remeselného a konštrukčného riešenia technickej stavby a jej prostredia, ktoré je zachované v podstatnej miere autenticity a je tak nositeľom historickej, spoločenskej, krajinnej, urbanistickej, architektonickej, vedeckej, technickej, i umelecko-remeselnej pamiatkovej hodnoty.