Vypracovanie projektovej dokumentácie

STAV PROJEKTU: Pripravuje sa

Pripraviť investičný zámer, zabezpečiť financovanie, vybrať dodávateľov stavebných, reštaurátorských a iných potrebných prác a výkonov v súčinnosti s krajským pamiatkovým úradom, to je len časť vecí, ktoré je potrebné realizovať.

Nevyhnutným predpokladom realizácie akéhokoľvek zámeru stavebno-technického charakteru je spracovanie technickej projektovej dokumentácie, zodpovedajúcej nielen zámerom realizácie projektu, ale i spĺňajúcej všetky požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy pre spracovanie projektov a získanie stavebného povolenia pre začatie obnovy alebo rekonštrukcie.