Pullmannov mlyn - Národná kultúrna pamiatka
História diela

Z krycieho listu pre národnú kultúrnu pamiatku

Spracoval: Krajský pamiatkový úrad Nitra, Mgr. Michaela Niklová, PhD., Ing. Darina Ulrychová, CSc., Mgr. Matúš Martinák
Lokalita
Situovanie

Vodné dielo s mlynom sa nachádza v okrajovej, severovýchodnej časti intravilánu dnešnej mestskej časti Nitry – Dolné Krškany na zregulovanom toku rieky Starej Nitry. Zo severovýchodu lokalitu obteká umelo vybudovaný tok rieky Nitry. Vo vzťahu k pôvodnej historickej zástavbe niekdajšej obce sa mlyn s vodným dielom nachádza až za jej pôvodným severovýchodným okrajom.
Objekt mlyna je situovaný na pravom brehu toku Starej Nitry, resp. vodného náhonu a približne v severnej polovici jeho dĺžky. Z južnej strany mlyna sa nachádza spevnená plocha nezastavaného priestranstva a popri juhozápadnej fasáde prebieha spevnená cestná komunikácia ulice. Zo severozápadu prilieha k fasáde mlyna menšia ohradená parcela, na ktorú zo severozápadu nadväzuje voľne prístupná ochranná hrádza s alejou. Popri severovýchodnej strane mlyna s prístavbou strojovne prebieha vodný náhon so stále existujúcim vodným tokom.

 • 1796
  1. stavebná etapa - Výstavbu vodného mlyna možno na základe poznatkov z vojenských mapovaní predpokladať v závere 18., resp. v 1. polovici 19. storočia.

  Podľa mapovania a katastrálnej mapy z roku 1889 mal mlyn obdĺžnikový pôdorys so sústavou vodných kolies na severovýchodnej fasáde. Umiestnenie opísaného najstaršieho objektu je totožné s objektom súčasného mlyna a podľa pozorovaní sa zdá, že sa murivá staršieho objektu zachovali v dnes stojacej hmote mlyna. Podporuje to aj kamenné murivo viditeľné na severovýchodnej fasáde a zachovaná dispozícia.

 • 2. stavebná etapa - Razantnú prestavbu objektu mlyna datuje do 1. polovice 90. rokov 19. storočia výkres z archívnej dokumentácie pochádzajúci z 29. marca 1895.
  1895

  Ten zachytáva už súčasný štvorpodlažný objekt pozdĺžneho pôdorysu s dvojtraktovou dispozíciou s dlhšou osou orientovanou súbežne s vodným tokom. Juhovýchodná časť nového objektu do svojej hmoty pohltila aj stavebné zvyšky budovy staršieho vodného mlyna. Hmota vtedy novopostaveného objektu sa zachovala v celom svojom objeme, vrátane pôvodného výrazu fasád v takmer nezmenenom stave až do súčasnosti. V tejto etape priliehala zo strany náhonu na severovýchodnej fasáde drevená prístavba kolesovne so sedlovou strechou, prekrývajúca minimálne jedno drevené mlynské koleso.

 • 1935
  3. stavebná etapa - Stavebné úpravy mlyna, ktoré sa udiali podľa požiadavky vtedajšej majiteľky Erny Pullamnnovej zo dňa 9. mája 1935.

  Stavebné úpravy sa udiali kvôli jeho predchádzajúcemu vyhoreniu, máme podrobne zdokumentované archívnou výkresovou dokumentáciou. Z nej vyplýva, že pod stavebnú stránku obnovy sa podpísal známy nitriansky staviteľ Eduard Dombay. Z výkresov, ale vyplýva, že časť navrhovaných stavebných úprav najmä na exteriérových fasádach sa nikdy nezrealizovala. Jednalo sa napr. o rozmerný drevený arkier a s veľkou pravdepodobnosťou aj kovové protipožiarne schodisko.

 • 3. stavebná etapa - Ďalšiu fázu prestavby máme zdokumentovanú archívnymi materiálmi z roku 1937 žiadajúcimi o prestavbu vodného diela mlyna.
  1937

  Z nich jednoznačne vyplýva, že v súvislosti s reguláciou rieky Nitry a Starej Nitry prichádza k zvýšeniu vzdutia a množstva vody. Stavebné práce zahrňovali vybudovanie horného prahu so stavidlami, vybudovanie turbínovej kašny s odpadom, osadenie Francisovej turbíny a postavenie betónového mostíka pre obsluhu stavidla. Do tejto fázy teda spadá vybudovanie murovanej strojovne situovanej kolmo na stredovú časť severovýchodnej fasády mlyna. Strojovňa bola posadená na vyvýšený betónový základ, na ktorom sa nachádzalo jedno podlažie prekryté sedlovou strechou. Na strojovňu nadväzovalo zo severovýchodu stavidlo prehradzujúce vodný tok.

 • 1980
  4. stavebná etapa - Drobné stavebné úpravy.

  Stavebné úpravy realizované počas tejto etapy znamenali úpravy utilitárneho charakteru, ktoré zásadným spôsobom už nezasiahli do vonkajšej podoby, či do prevažnej razantnej zmeny vnútornej dispozície mlyna.

 • Aktívny život mlyna končí.
  2012

  Do roku 2012 bol mlyn plne funkčný a ešte stále mlel múku a ďalšie produkty pre potravinársky priemysel. Po roku 2012 sa mlyn prestal používať a začal pomaly chátrať.

 • 2019
  Pullmannov mlyn bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku pod číslom 12186/1-4.

  Tzv. Pullmannovský vodný mlyn v Nitre-Dolných Krškanoch spolu s nadväzujúcim vodným náhonom, ktorý predstavuje na svoju dobu pokrokové technické dielo, tvorí významnú ukážku vývoja mlynárskeho remesla a techniky na území juhozápadného Slovenska.

 • Prvé kroky k záchrane a obnove vodného mlyna.
  2022

  Novozaložená nezisková organizácia Pullmannov mlyn sa podujala na realizáciu všetkých prác spojených so záchranou, obnovou tejto národnej kultúrnej pamiatky s úmyslom sprístupniť vodný mlyn širokej verejnosti ako múzeum.